Asbest is een onderwerp waar veel vragen over zijn, wij hebben voor u de meest voorkomende vragen rondom asbest onder elkaar gezet. Indien wij een vraag niet hebben beantwoord, neem dan contact met ons op en wij geven u een persoonlijk antwoord.

Verhagen Milieu Advies heeft de belangrijkste punten op een rijtje gezet waar binnen en buiten de woning asbest aangetroffen kan worden. Asbest kan voorkomen in woningen die voor 1994 gebouwd zijn, asbest werd toegepast vanwege een aantal goede eigenschappen. Denk bijvoorbeeld aan een hoge isolerende waarde, brandwerende werking en slijtvast. Hedendaags is asbest een grondstof welke niet meer gebruikt mag worden in verband met de gezondheidsrisico’s die asbest met zich mee brengt.

Zolang juist met asbest wordt omgegaan en de juiste stappen worden genomen vormt asbest geen risico voor de gezondheid, tenzij de asbesthoudende toepassingen op een ondeskundige manier verwijderd worden. Met deze overzichtskaart van de woning kan snel en eenvoudig bekeken worden waar asbest in een woning aanwezig kan zijn. Bekijk onderstaande afbeelding of download de handige infographic.

VMA-Asbest-in-en-rondom-uw-woning

Heeft u asbest in een woning aangetroffen?

Neem contact op met de asbestspecialisten van Verhagen Milieu Advies. Door middel van een asbestinventarisatie kan in kaart worden gebracht of de woning asbest bevat en welke stappen genomen moeten worden om de eventuele risico’s te beperken.

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen die in de natuur voorkomen. Deze mineralen zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. De vezelstructuur is opgebouwd uit lange dunne kristallen en bestaat hoofzakelijk uit silicium, magnesium, calcium en aluminium. Asbest wordt gewonnen in onder andere in Zuid Amerika, Rusland en Canada.

Asbest heeft lang bekend gestaan om een aantal goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, thermisch isolerend en bestand tegen zuren en basen. Bovendien is asbest goedkoop en makkelijk te verwerken met andere producten zoals cement, gips, bitumen, papier, etc.

In Nederland zijn voornamelijk de volgende soorten asbest toegepast:

 • Chrysotiel (witte asbest)
 • Amosiet (bruine asbest)
 • Crocidoliet (blauwe asbest)

Wanneer men eenmalig met asbestvezels in aanraking komt, bestaat er nauwelijks een gezondheidsrisico. Bij langdurige blootstelling is asbest, ongeacht het soort asbest, wel erg gevaarlijk. Het grootste gevaar van asbest is wanneer losse asbestvezels worden ingeademd en vastlopen in de luchtwegen en longen. Blootstelling aan asbest kan ernstige schade aan de gezondheid veroorzaken (longkanker, asbestose en mesothelioom). Van belang is om bij een mogelijk asbestprobleem, allereerst te zorgen voor een goede asbestinventarisatie en advies op maat.

Asbest komt voor in meer dan 3.500 toepassingen. Enkele van de meest voorkomende toepassingen van asbest zijn:

 • Golfplaten dakbedekking op schuren
 • Vinyl-vloerbedekking
 • Vensterbanken
 • Rioolbuizen
 • Spuitlagen op staalconstructies

Het verwijderen van asbest kan in drie verschillende risicoklassen worden uitgevoerd. In het inventarisatierapport staat vermeld onder welke risicoklasse de verwijdering moet plaatsvinden. Deze risicoklasse wordt bepaald door het gevalideerde risicoclassificatiesysteem SMA-rt.

Risicoklasse 1.
Deze klasse geldt voor asbesthoudende materialen die zonder bewerking aan het asbesthoudend materiaal kunnen worden verwijderd, verpakt en afgevoerd. In dit soort gevallen hoeft de asbestverwijdering niet meer te worden uitgevoerd in een hermetisch afgesloten ruimte met een luchtdrukregulatie. Indeling in risicoklasse 1 is van toepassing bij hechtgebonden asbesthoudende materialen, die niet aangetast of verweerd zijn en die zonder verspanende bewerkingen en/of breuk te verwijderen zijn.

Risicoklasse 2.
Hieronder vallen materialen waarbij demontage niet mogelijk is vanwege slechte conditie. Hierbij mogen alleen gecertificeerde asbestsaneerbedrijven worden ingezet (gecertificeerd voor SC-530). Indeling in risico klasse 2 is van toepassing bij hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen, waarbij breuk tijdens het saneren niet kan worden uitgesloten, waarbij een reële kans bestaat op vrijkomen van asbeststof boven de grenswaarde van 0,01 tot 1 vezels/cm3 (10.000 tot 1.000.000 vezels/m3) uitkomen.

Risicoklasse 3.
Dit is de zwaarste klasse. Hieronder valt verwijdering van niet hechtgebonden asbest, zoals isolatiemateriaal, pakkingen en asbestkarton. In deze klasse zijn de beschermende maatregelen aangescherpt, zoals bijvoorbeeld de eindcontrolemeting. Hierbij mogen alleen gecertificeerde asbestsaneerbedrijven worden ingezet (gecertificeerd voor SC-530). Indeling in risico klasse 3 is van toepassing bij niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen waarbij breuk tijdens het saneren niet te vermijden is en waarbij het vrijwel zeker is dat asbeststofconcentraties vrijkomen die boven de grenswaarde van > 1 vezels/cm3 (1.000.000 vezels/m3) uitkomen

Grenswaarden asbest:

Vanaf heden tot 01-07-2014:
chrysotiel 10.000 vezels/m3  —  amfibool 10.000 vezels/m3

01-07-2014 – 01-01-2015*:
chrysotiel 2.000 vezels/m3    —  amfibool 10.000 vezels/m3

01-01-2015 – en verder*:
chrysotiel 2.000 vezels/m3    —  amfibool 300 vezels/m3

* Let wel: de minister is voornemens de grenswaarden te verlagen maar dit is nog steeds niet echt besloten. De komende maanden zal SZW dit besluit nog officieel moeten bekrachtigen.

Bron: Asbestmagazine.nl

Het is in een aantal gevallen toegestaan dat een particulier zelf asbest verwijdert. Houd wel rekening met het feit dat verwijdering van asbest niet zonder risico’s is. Neem contact op met Verhagen Milieu Advies voor aanvullende informatie en advies.

Kosten voor het verwijderen van asbest zijn van diverse factoren afhankelijk, zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid van het asbesthoudende materiaal en de risicoklasse waarin de sanering dient plaats te vinden.

Het uitvoeren van een asbestinventarisatie is maatwerk en bestaat uit verschillende vormen van onderzoeken. Afhankelijk van het type onderzoek, kan vanaf circa € 300,00 een inventarisatie uitgevoerd worden van een gemiddelde tussenwoning.

Asbest herkennen is een expertise en ons vakgebied. Verhagen Milieu Advies kan u hierbij helpen. Er zijn meer dan 3.500 asbesthoudende toepassingen bekend. Of een materiaal asbesthoudend is, kan niet met het blote oog worden beoordeeld. In een geaccrediteerd laboratorium wordt bepaald of materialen asbesthoudend zijn.

Ja er worden diverse mogelijkheden door de overheid geboden. Benieuwd welke subsidie voor u interessant is en hoe u, uw asbest kunt verwijderen neem contact met ons op!

In 2009 heeft de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) het Hongkong-verdrag opgesteld. Dit verdrag moet ervoor moet zorgen dat schepen en offshore platforms die gesloopt worden geen risico vormen voor mens en milieu. Dit verdrag verplicht dat elk schip een inventarisatie van gevaarlijke materialen (Inventory Hazardous Materials) moet hebben.

Asbestinventarisaties van vóór 28 februari 2017 werden ingedeeld in vier types: Type A, Type B, Type 0 en Type G. Deze indeling in types wordt sinds 1 maart 2017 niet meer gebruikt. Vanaf 1 maart 2017 zijn de certificatieschema’s voor asbestinventarisatie en asbestverwijdering aangepast. De bestaande schema’s zijn samengevoegd tot één schema.

De aanhouding SC-540 en SC-530 certificering, afkomstig uit de oude bijlagen XIIIa en XIIIb van het Arbeidsomstandighedenbesluit zijn aangepast per 1 maart 2017. De SC-540 certificering mag door Verhagen Milieu Advies nog gebruikt worden om aan te geven dat wij een gecertificeerd bedrijf zijn in het inventariseren van asbest. Echter, in de nieuwe regelgeving is de vermelding van deze codes niet langer opgenomen en wordt verwezen naar het Certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie als bedoeld in artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling. Vanuit Ascert en vanuit overige betrokken belanghebbenden en toezichthouders is een verbetering van het certificatieschema voorgesteld. De eisen aan de certificaathouders zijn daardoor verduidelijkt en gestroomlijnd.

Globaal kan gesteld worden dat zandige met asbest verontreinigde grond, ook met eventuele nevenverontreinigingen, kan worden gereinigd via extractieve grondreiniging. Grond die uitsluitend is verontreinigd met grove stukken hechtgebonden asbest kan ook (droog of nat) worden gezeefd. Klei die uitsluitend verontreinigd is met hechtgebonden en grof (> 4 mm) asbest en bovendien geen nevenverontreinigingen bevat boven de hergebruikswaarden, kan worden gereinigd via de techniek aquaseparation (nat zeven) Met asbest verontreinigde klei- en veengrond met nevenverontreinigingen en/of fijne stukken niet-hechtgebonden asbest is meestal niet-reinigbaar.

Indien grond niet gereinigd kan worden en moet worden gestort, zal bij Bodem+ een verklaring van niet reinigbaarheid aangevraagd moeten worden. Zie voor meer informatie: Verklaring niet-reinigbaarheid grond.

Bron: Asbestmagazine.nl

In veel situaties wel, maar zeker niet altijd. De aanwezigheid van puin kan een aanwijzing zijn dat de grond asbestverdacht is. Of sprake is van een asbestverdachte situatie volgt uit een volledig uitgevoerd vooronderzoek conform NEN 5725 en NEN 5707. In veel gevallen is het verstandig en verplicht om de grond zekerheidshalve op asbest te onderzoeken. Dit voorkomt stagnaties tijdens de uitvoering en beperkt bovenal risico op ontoelaatbare blootstelling aan asbest.

De NEN 5707 geeft de ruimte om te motiveren of de aanwezigheid van puin aanleiding is om een locatie of partij als asbestverdacht te beoordelen en/of er aanleiding is om een asbestonderzoek uit te voeren. Dit kan op basis van een gedegen vooronderzoek conform NEN 5725 en NEN 5707 in combinatie met visuele waarnemingen tijdens het veldwerk. De correcte vastlegging in boorprofielen en/of monsternemingsformulier en beschrijving en motivatie in de rapportage is van belang. Of puin daadwerkelijk asbestverdacht is, is onder andere afhankelijk van het type puin dat aanwezig is en het historisch gebruik van de locatie (bijvoorbeeld op welk moment het puin is geproduceerd danwel in de bodem terechtgekomen). De aanwezigheid van enig puin dient zodoende een denkproces in gang te zetten en kan zowel leiden tot een asbestverdachte of asbestonverdachte locatie.

De NEN 5707 geeft in § 6.1.5 het volgende aan: “Er zijn verschillende typen ongebroken puin: metselpuin, betonpuin, puin van asfalt, klinkers en/of straatstenen. Vooral bij ongebroken metselpuin is de kans groot dat deze is verontreinigd met asbestcement plaatmateriaal (stukjes golfplaat, vlakke plaat, daklei en buis). Ook in betonpuin (met name funderingspuin) komt incidenteel asbestcement voor, in de vorm van asbestcementbuizen en -stelplaatjes. In de overige soorten puin zit in de regel geen asbesthoudend materiaal. Bij granulaat (afkomstig van puinbrekers) is dit onderscheid veel minder goed te zien.”

Sommige gemeenten beschikken over een zogenaamde asbestkansenkaart, waaruit mogelijk afgeleid kan worden welke gebieden op grond van de historie asbestverdacht zijn. Voor meer informatie over het historische gebruik en voorkomen van asbest, wordt verwezen naar de rapportage ‘Asbest in kaart, Historisch onderzoek Asbestgebruik Methode Asbestkansenkaart‘.

De noodzaak voor een onderzoek op asbest kan zowel volgen vanuit de Wet bodembescherming (Wbb) of Besluit bodemkwaliteit (Bbk), als ook vanuit het Arbeidsomstandighedenwet. Wees ervan bewust dat een provincie of gemeente, die bevoegd gezag is vanuit de Wbb of Bbk, geen bevoegheden heeft vanuit het Arbeidsomstandighedenbesluit. De verantwoordelijkheden vanuit het Arbeidsomstandighedenbesluit gelden zowel voor de opdrachtgever als opdrachtnemer. De inhoud van deze FAQ is in mei 2011 door Agentschap NL Bodem+, nu Rijkswaterstaat Leefomgeving Bodem+, afgestemd met de Arbeidsinspectie.

Bron: Asbestmagazine.nl

De juridische eigenaar van het schoolgebouw is verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van de asbestinventarisatie. Als schoolbesturen de (juridisch) eigenaar zijn van het schoolgebouw, dan zijn zij daarvoor verantwoordelijk.

Bron: Asbestmagazine.nl

Bij incidenten als asbestbrand en asbeststorm moet de eigenaar van het asbest in principe de opruimkosten betalen. Bij illegale asbestsloop en illegale asbeststort is de veroorzaker aansprakelijk voor de opruim- en schoonmaakkosten. Degene die de kosten moet betalen, dient in de gelegenheid te worden gesteld zelf opdracht te geven tot opruimen, beheersmaatregelen of sanering. Wanneer de betrokkene dit ook na (spoedshalve) aanschrijving door het bevoegd gezag niet doet, kan het bevoegd gezag zelf opdracht geven tot opruimen, beheersmaatregelen of sanering en de kosten trachten te verhalen op de eigenaar of de veroorzaker.

Bron: Asbestmagazine.nl

SMA-rt (StoffenManager Asbest risico-indelingstechniek)

Het ministerie van SZW heeft in 2007 een geautomatiseerd databestand geïntroduceerd dat operationeel is onder de naam SMA-rt (StoffenManager Asbest risico-indelingstechniek). De Stoffenmanager Asbest (SMA-rt) is een digitaal programma waarmee op grond van een database met blootstellingsgegevens de risicoklasse van bepaalde typen werkzaamheden aan asbesthoudend materiaal kan worden vastgesteld. De Arbeidsinspectie hanteert bij haar toezicht- en handhavingsactiviteiten eveneens het databestand SMA-rt.

De werking van de SMA-rt software is alsvolgt: de gebruiker wordt verzocht een aantal vragen te beantwoorden die te maken hebben met de soort asbest, om welke asbesthoudende producten het gaat, of er sprake is van asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen. Ook zijn er vragen over hoe het asbest verwijderd zal gaan worden en welke beschermingsmaatregelen er zijn voorzien.
Met deze antwoorden gaat SMA-rt in een grote database naar gelijksoortige situaties zoeken en doet op grond daarvan een voorspelling over de asbestvezels die vrijkomen bij de aangegeven verwijdering. Deze voorspelling verschijnt in een opsomming van de gegevens die zijn ingevoerd aangevuld met de gegevens over de gevonden risicoklasse, verwijderingsmethoden en beschermingsmaatregelen. Op deze wijze ontstaat een beeld van wat er moet gebeuren om asbest veilig te verwijderen.

Iedereen kan gebruikmaken van dit instrument. Het zijn echter alleen de gecertificeerde asbestinventarisatiebedrijven die bevoegd zijn op grond van een asbestinventarisatieonderzoek een bindend advies te geven over de optredende risicoklassen bij het verwijderen en de daaraan gekoppelde verwijderingsmethoden en beschermingsmaatregelen.
[Per 17 maart 2014 zal het nieuwe SMART systeem (SMA-rt 2.0) beschikbaar komen.]

Bron: Asbestmagazine.nl

Het Landelijk Asbestvolgsysteem is een web-applicatie waarmee opdrachtgevers regie kunnen voeren op het volledige proces van asbestverwijdering. Van inventarisatie tot en met de stort van het asbest. Het Landelijk Asbestvolgsysteem zorgt ervoor dat ketenpartners de juiste informatie hebben en volgt de wet- en regelgeving. Zo bevat het systeeem een lijst van gecertificeerde asbestinventarisatie- en verwijderingsbedrijven die u kunt inhuren. Ook wordt de melding aan de gemeente op termijn automatisch door het Landelijk Asbestvolgsysteem verstuurd. Via het systeem is het asbestdossier voor alle ketenpartijen beschikbaar gedurende de gehele sanering. Daarnaast wordt het dossier in het systeem bewaard voor eventueel toekomstig gebruik.

Het Landelijk Asbestvolgsysteem heeft als doel:
– verbeteren van inzicht in de aanwezigheid van asbest
– het transparanter maken van het asbestverwijderingsproces
– verbeteren van de naleving van asbestregelgeving
– verbeteren van het toezicht op de asbestverwijdering
– vereenvoudigen van alle administratieve handelingen bij de asbestverwijdering
– vergemakkelijken van het doorlopen van wettelijke procedures
Het Landelijk Asbestvolgsysteem is niet bedoeld om de formele opdracht tussen de verschillende partijen te verstrekken. De opdrachtgever dient dit buiten het Landelijk Asbestvolgsysteem om te regelen met het inventarisatiebureau en het asbestverwijderingsbedrijf.

Bron: Asbestmagazine.nl

Bij het uitvoeren van (water)bodemonderzoek zijn de volgende normdocumenten aangewezen in het Productenbesluit asbest, de bijbehorende Productregeling asbest en de Regeling bodemkwaliteit:

 • NEN 5707: Bodem – Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem (voor grond < 20% bodemvreemd materiaal);
 • NEN 5897: Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat (voor bodem en puingranulaat met > 20% bodemvreemd materiaal);
 • NTA 5727: Bodem – Monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en baggerspecie (waterbodem en baggerspecie);
 • NEN 5896: Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie (overige en materialen).

De normdocumenten zijn te downloaden vanaf de website van NEN. Momenteel werkt NEN samen met een begeleidingscommissie aan herziening van de NEN 5707, NEN 5897 en NTA 5727 met de insteek de normdocumenten te verduidelijken.

Bron: Asbestmagazine.nl

Wilt u een schoolgebouw van voor 1993 renoveren? Dan is het verplicht een asbestinventarisatie te maken. Asbest hoeft niet altijd te worden verwijderd. Hechtgebonden asbest kan meestal beter blijven zitten. Dit materiaal levert geen gevaar op als het in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt. Of losgebonden asbest (of: niet-hechtgebonden asbest) moet worden weggehaald is afhankelijk van of het materiaal al dan niet is afgeschermd. Het is ook van belang of het asbest zich voor kinderen of medewerkers op bereikbare plaatsen bevindt.

In Nederland staat het de eigenaar van een gebouw vrij te beslissen over wel of niet verwijderen van asbesthoudend materiaal. Indien tot verwijdering van asbest wordt besloten, moet men zich houden aan de regels die door het Asbestverwijderingsbesluit en de gemeentelijke bouwverordening zijn gesteld. Deze zijn op te vragen bij de gemeente. In de meeste gevallen is voor het verwijderen van asbest toestemming van de gemeente nodig.

Zie ook op Asbest & Bouw:
Test uw schoolgebouw nu op asbest!

4400 scholen nog steeds niet op asbest gecontroleerd

Bron: Asbestmagazine.nl

Veelgestelde vragen over Chroom-6

Chroom-6 kunt u tegenkomen bij onderhoudswerkzaamheden of sloop waar metalen en geverfde of gecoate objecten te vinden zijn. In dat geval moet u uit voorzorg een chroom-6-onderzoek doen. Door schuren, verhitten (lassen/solderen) of verwijderen van de metalen objecten kan de stof vrijkomen. Met het blote oog is niet te constateren of er chroom-6 is toegepast. Daarom is het van belang onderzoek uit te voeren om inzichtelijk te krijgen welke concentratie chroom-6 aanwezig is. Verhagen Milieu Advies kan dit onderzoek voor u verrichten.

Verhagen Milieu Advies neemt een monster op de locatie of het object. Dit monster wordt door een onafhankelijk laboratorium geanalyseerd. Aan de hand van de analyse stellen we een rapport op. Ook kunnen we een beheersplan opstellen hoe het object met chroom-6 verantwoord kan worden bewerkt.

De kosten van een chroom-6 onderzoek zijn afhankelijk van de omvang en het soort object waar de stof is op geconstateerd. Omdat elke situatie anders is maakt Verhagen Milieu Advies een passende offerte voor uw onderzoek.

Voor een juiste beoordeling van de concentratie chroom-6 wordt het monster door een onafhankelijk laboratorium geanalyseerd. Zo kan de juiste concentratie van chroom-6 in het materiaal worden vastgesteld.

Chroom-6 is op grote schaal in het verleden toegepast. Verhagen Milieu Advies komt chroom-6 het meeste tegen in vastgoed gerelateerde objecten, zoals gebouwen, viaducten, bruggen en uiteenlopende metalen constructies. Bij constatering van chroom-6 moet dit worden onderzocht. Indien chroom-6 aanwezig is moet een beheersplan worden opgesteld hoe met de aanwezige concentratie moet worden omgegaan als dit bewerkt of verwijderd gaat worden.

Chroom-6 is een vorm van het metaal chroom. Chroom-6 heeft een roestwerende werking en wordt daarom toegevoegd aan sommige verf. Chroom wordt in de scheikunde aangeduid als Cr en heeft atoomnummer 24.

Bron: https://www.rivm.nl/chroom6

Chroom-6 is in het verleden toegepast op metalen bewerkingen voor een langere levensduur van het object. Door de stof aan de coating of verf toe te voegen ontstaat er minder snel roest en is het object ook sterker. Chroom-6 is in veel toepassingen gebruikt, denk bijvoorbeeld aan vliegtuigen, bruggen, treinen en tal van industriële toepassingen.

Bron: chroom-6.com

Chroom-6 wordt vooral gebruikt voor:

 • het verchromen van metalen of kunststof oppervlakken
 • in roestwerende middelen voor metalen oppervlakken
 • in houtconserveringsmiddelen
 • in bepaalde soorten cement

Bron: https://www.rivm.nl/chroom6

Bij het uitvoeren van (onderhouds)werkzaamheden kunt u in contact komen met chroom-6. Dat kan het geval zijn in bijvoorbeeld de volgende gevallen:

 • bij het verwijderen van oude verflagen waar chroom-6 in verwerkt is
 • bij de productie van chromaten (grondstof voor roestwerende verf)
 • bij het verchromen van metalen of kunststof oppervlakken
 • bij het verven van metalen oppervlakken met roestwerende middelen
 • bij het werken met bepaalde soorten cement
 • bij het lassen of snijbranden van materialen waarin chroom aanwezig is, zoals roestvrij staal

Bron: https://www.rivm.nl/chroom6

De eigenschappen van chroom-6 hangen af van de verbinding waarin de stof aanwezig is. Van de chroom-6-verbindingen zijn de chromaten en dichromaten het belangrijkste. Daarnaast is het chroom in chroomtrioxide (CrO3) ook aanwezig als Cr6+. Zoals alle mineralen en zouten zijn chroom-6-verbindingen niet vluchtig. In zuivere vorm zijn het vaste stoffen. Bepaalde chroom-6-verbindingen zijn goed oplosbaar in water, andere zijn niet goed oplosbaar. Chroom-6-verbindingen hebben vaak een felle kleur, variërend van geel, oranje en rood tot paars.

Bron: https://www.rivm.nl/chroom6

De meest voorkomende vormen van chroom zijn chroom-0, chroom-3 en chroom-6. Chroom-6 bindt zich altijd aan een andere stof, zoals zuurstof. Chroom-6 kan dus niet als puur chroom-6 voorkomen. Na deze eerste binding aan zuurstof komt chroom-6 vooral voor als chromaat en dichromaat. Chromaat en dichromaat binden weer aan een andere stof, zoals zink. We spreken daarom altijd over een ‘chroom-6-verbinding’.

Elke chroom-6-verbinding heeft een eigen kleur, aparte samenstelling en unieke eigenschappen. Chroom-6-verbindingen verschillen daarom bijvoorbeeld in de mate van oplosbaarheid in water. Die mate is belangrijk, want dat is van invloed op het risico voor de gezondheid.

Bron: https://www.rivm.nl/chroom6

Vraag vrijblijvend de kosten op